Posts by kitfisto

  Elsamed Ramaj

  Frisur:
  trocken/kurz/+1
  zurückgekämmt/links 1/Modell 3/normal
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 6/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+2/+7/+0/-1/+4
  Augen: Modell 1/Modell 1/-3/+0/1/+0/+3/-2/+6/-4/-4/-4/+0/-2/-7/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 6/Modell 8/+1/dicht/+3/R3 G3 B3/-4/+2/-5/+4/+0
  Nase: Modell 1/Modell 1/-6/-3/-3/-1/-1
  Mund: Modell 2/Modell 1/-3/+2/+0/+0/+0
  Bart: Modell 7/wie Haar/+1
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 3/Modell 3/+4/+1/+2/+1/+4/-5
  Ohren: -3/+5/+7

  Finn Ole Becker (St. Pauli)

  Frisur:
  trocken/lang/+2
  zurückgekämmt/aus/Modell 1/eng
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 2/-/--

  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+3/+7/+0/+4/-3
  Augen: Modell 5/Modell 1/+0/+1/6/+0/-2/-7/+0/-6/-6/-3/-4/-5/-1/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 4/+0/dicht/+3/wie Haarfarbe/-5/+7/-5/+0/+0
  Nase: Modell 8/Modell 1/-2/-4/+2/-4/+0
  Mund: Modell 1/Modell 5/+6/-5/-2/+0/+3
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 3/-7/+4/+7/+4/-7/-7
  Ohren: -3/+1/+4

  Strauss (Aue)

  Frisur:
  trocken/mittel/+1
  zurückgekämmt/links 2/Modell 1/eng
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 6/-/--

  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 3/+0/+4/+0/-7/+4
  Augen: Modell 1/Modell 2/-7/+6/1/-3/-3/+3/-1/-7/-6/-3/+4/-5/-6/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 1/+0/normal/+3/wie Haarfarbe/-7/-1/+1/+3/-1
  Nase: Modell 8/Modell 1/-3/-1/+1/+0/+0
  Mund: Modell 2/Modell 2/+2/+1/-7/-1/+0
  Bart: Modell 3/wie Haarfarbe/+1
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 2/Modell 3/+0/+3/+3/+5/-3/-7
  Ohren: -2/+0/+1

  Nicolas Sessa (Aue)

  Frisur:
  normal/sehr kurz/+0
  hoch/aus/Modell 1/normal
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 6/-/--

  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+5/+0/+3/+0
  Augen: Modell 5/Modell 1/-4/-3/5/+0/+3/-4/-2/-7/-3/+3/-2/-5/+0/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 4/+0/dicht/+3/wie Haarfarbe/-2/-2/-1/-6/-2
  Nase: Modell 2/Modell 1/+0/+2/+2/-1/-1
  Mund: Modell 1/Modell 5/+7/-3/+3/-2/+2
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 1/-2/+2/+5/+3/-2/-5
  Ohren: +0/+2/+7

  Halimi (SV Sandhausen)

  Frisur:
  normal/kurz/+1
  zurückgekämmt/links 2/Modell 3/eng
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 6/-/--

  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/-1/+6/+0/-7/-2
  Augen: Modell 1/Modell 1/-6/+3/2/+5/+0/+5/-3/+0/+0/-1/-2/-7/+0/+7
  Stirn/Augenbrauen: Modell 4/Modell 8/+1/dicht/+3/wie Haarfarbe/-2/+1/-4/+0/-5
  Nase: Modell 6/Modell 2/+1/+0/+3/-1/+1
  Mund: Modell 1/Modell 5/+7/+0/+7/+5/+0
  Bart: Modell 6/wie Haarfarbe/+2
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 1/Modell 3/+0/+2/+2/+1/-2/+0
  Ohren: -2/+1/+2

  Marlon Frey (SV Sandhausen)

  Frisur:
  normal/kurz/+1
  hoch/aus/Modell 1/normal
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 6/-/--

  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+3/+4/+0/+0/+0
  Augen: Modell 6/Modell 4/-4/+0/10/+0/+3/+3/+0/-7/+3/-7/+2/+0/-4/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 4/+1/dicht/+3/wie Haarfarbe/-1/-1/-2/+7/+0
  Nase: Modell 8/Modell 1/-5/-3/+4/+1/-1
  Mund: Modell 2/Modell 1/-1/-1/+0/-2/+3
  Bart: Modell 18/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 1/+2/+1/-4/+3/+3/+0
  Ohren: +0/-1/+4

  Patrick Schmidt (FC Heidenheim)

  Frisur:
  trocken/lang/+0
  zurückgekämmt/aus/Modell 1/weit
  kurzgeschnitten/Modell 1
  Haarfarbe typ 5/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+4/+0/-7/-1
  Augen: Modell 3/Modell 1/+2/+0/6/+0/+0/+0/-7/-4/-2/-7/-5/-4/-2/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 1/+0/normal/+3/wie Haarfarbe/-3/-2/-4/+0/-2
  Nase: Modell 2/Modell 2/-4/+1/+2/+0/+2
  Mund: Modell 2/Modell 4/+3/+1/+2/+0/+2
  Bart: Modell 18/wie Haarfarbe/+2
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 5/Modell 1/-1/+3/+4/+3/+0/-4
  Ohren: -3/-6/+4

  Leo Östigard (St. Pauli)

  Frisur:
  normal/mittel/+0
  zurückgekämmt/links 2/Modell 1/normal
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 1/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 1/+0/+3/+0/+6/+2
  Augen: Modell 1/Modell 1/-1/-3/8/-2/+0/-3/-2/-7/-4/-7/-2/-2/-2/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 1/+0/dicht/+3/wie Haar/+0/+3/+0/+5/+0
  Nase: Modell 7/Modell 1/-2/+0/+7/+2/-7
  Mund: Modell 1/Modell 1/+1/+0/+7/-1/+4
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 1/+1/-1/-5/+3/+5/-2
  Ohren: -5/+0/+2

  Svend Brodersen (St. Pauli)

  Frisur:
  -/rasiert/+2
  -/-/Modell 3/weit
  kurzgeschnitten/Modell 1
  Haarfarbe typ 2/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+7/+0/-5/+0
  Augen: Modell 5/Modell 4/-5/+2/8/+0/-1/-4/-4/-3/-1/-7/-4/-5/+2/+7
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 1/+1/dicht/+1/wie Haar/-3/+2/-7/-1/-3
  Nase: Modell 2/Modell 1/-5/-3/+1/-1/+0
  Mund: Modell 2/Modell 1/+0/-1/+7/+4/+1
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 5/Modell 1/+7/+3/+7/+1/-7/-4
  Ohren: -3/+2/+2

  Armel Bella-Kotchap (Vfl Bochum)

  Frisur:
  normal/sehr kurz/+0
  zurückgekämmt/aus/Modell 1/weit
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 6/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 5/+0/+7/+0/+7/+7
  Augen: Modell 1/Modell 4/-7/-1/1/+7/-4/+5/-7/+0/-4/+4/-6/-7/-7/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 3/+1/licht/+2/R3 G3 B3/+0/+3/+0/+0/-7
  Nase: Modell 8/Modell 1/-1/+3/+3/-1/-1
  Mund: Modell 3/Modell 3/+1/+7/+0/-6/+7
  Bart: Modell 14/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 1/-4/+3/-4/-3/+0/-5
  Ohren: -7/+4/-2

  Malik Batmaz (Karlsruher SC)

  Frisur:
  normal/kurz/+4
  hängend/aus/Modell 1/eng
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 6/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+2/+0/-7/-4
  Augen: Modell 5/Modell 5/-2/+3/2/+0/-3/+1/-7/+0/-3/-4/+0/-3/+1/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 8/+0/dicht/+3/R3 G3 B3/-5/-4/-5/+7/+3
  Nase: Modell 3/Modell 1/-6/+1/+1/+0/-2
  Mund: Modell 4/Modell 4/-1/+0/+3/+7/-2
  Bart: Modell 1/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 4/Modell 3/+2/+3/+2/+4/+0/-6
  Ohren: +0/+2/+5

  Marvin Pourie (Karlsruher SC)

  Frisur:
  normal/sehr kurz/+1
  hoch/aus/Modell 2/normal
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 2/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+2/+0/+0/+0
  Augen: Modell 4/Modell 4/+1/-2/6/+0/+4/-5/-3/-7/-4/+0/-4/-2/+0/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 5/Modell 1/+0/licht/+2/wie Haar/-2/+7/-7/+7/+3
  Nase: Modell 1/Modell 1/-1/-3/-3/+3/+2
  Mund: Modell 2/Modell 1/+2/-1/+0/-3/+4
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 3/Modell 3/+5/+4/+7/+3/+1/-7
  Ohren: -3/+1/+2

  Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld)

  Frisur:
  afro/kurz
  zurückgekämmt/-/Modell 1/normal
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 1/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 6/+0/+6/+0/+7/+7
  Augen: Modell 6/Modell 1/-7/+3/1/+0/-2/+4/-6/-2/+2/-7/-3/-3/-7/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 6/+1/licht/+2/R3 G3 B3/+3/-5/+6/+7/+0
  Nase: Modell 8/Modell 1/+2/+4/-4/-3/-4
  Mund: Modell 4/Modell 3/+3/+7/+0/-3/+5
  Bart: Modell 14/R3 G3 B3/+1
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 3/Modell 3/-1/+2/-4/-3/+1/+0
  Ohren: -4/-7/-1

  Nils Seufert (Arminia Bielefeld)

  Frisur:
  normal/kurz/+1
  zurückgekämmt/links 1/Modell 1/eng
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 3/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+1/+5/+0/-7/+5
  Augen: Modell 2/Modell 4/-4/+1/7/+3/-2/+2/-2/-2/-7/+0/-2/-6/+3/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 3/+0/dicht/+3/R7 G3 B1/-5/+0/-1/-2/+3
  Nase: Modell 2/Modell 3/-4/+1/+2/+1/-3
  Mund: Modell 1/Modell 5/+4/-7/+7/+4/+0
  Bart: aus
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 1/Modell 1/+2/+5/+1/+3/+2/-4
  Ohren: -4/+2/+1

  Gökhan Gül (SV Wehen Wiesbaden)

  Frisur:
  trocken/lang/+0
  zurückgekämmt/aus/Modell 1/eng
  kurzgeschnitten/Modell 2
  Haarfarbe typ 6/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+7/+0/+4/+4
  Augen: Modell 2/Modell 2/-6/+2/1/-2/+2/-5/-2/-2/-3/+1/-3/-3/-7/+7
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 8/+1/dicht/+3/R3 G3 B3/-5/+7/-3/+5/-3
  Nase: Modell 8/Modell 1/-4/+0/-2/-6/-4
  Mund: Modell 2/Modell 2/-1/+0/+2/-2/+3
  Bart: Modell 19/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 5/Modell 1/+2/+0/+5/+2/+5/-4
  Ohren: -1/+5/+4

  Daniel Kofi Kyereh (SV Wehen Wiesbaden)

  Frisur:
  trocken/mittel/+6
  zurückgekämmt/aus/Modell 1/normal
  kurzgeschnitten/Modell 3
  Haarfarbe typ 5/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 4/+0/+3/-3/+5/+3
  Augen: Modell 1/Modell 1/+0/+3/2/+4/-2/-2/-4/-7/-3/-7/-4/-7/+2/+7
  Stirn/Augenbrauen: Modell 4/Modell 1/+0/dicht/+3/wie Haar/-4/+0/-4/+1/+0
  Nase: Modell 4/Modell 1/-1/+1/-2/+3/-4
  Mund: Modell 4/Modell 3/+0/+3/+7/+0/+4
  Bart: Modell 7/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 5/Modell 3/+4/+4/+6/+5/+7/-7
  Ohren: -5/-5/+1

  Maximilian Dittgen (SV Wehen Wiesbaden)

  Frisur:
  normal/kurz/+0
  zurückgekämmt/links 2/Modell 3/eng
  kurzgeschnitten/Modell 1
  Haarfarbe typ 2/-/--


  Gesicht:
  Hautfarbe/Kopfgröße: 2/+0/+3/+0/-7/+0
  Augen: Modell 4/Modell 1/+6/+4/5/+4/-1/+4/-5/+0/-2/+0/-3/-5/+4/+0
  Stirn/Augenbrauen: Modell 1/Modell 3/+0/normal/+3/wie Haar/-5/-4/-5/+6/+0
  Nase: Modell 2/Modell 1/+0/+0/+1/-1/-2
  Mund: Modell 2/Modell 1/+6/+0/-5/-2/+0
  Bart: Modell 19/wie Haarfarbe/+3
  Wangen/Kiefer/Kinn: Modell 5/Modell 1/+4/+4/-7/+3/+3/-7
  Ohren: -3/+4/-1